Informacje

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, w skrócie ŚDS, jest   dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z problemami psychicznymi. Jednostka istnieje od końca 1999 roku. Pierwotnie funkcjonował jako dział rehabilitacji społeczno-zawodowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, a od dnia 01 stycznia 2005 powołany został jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej Gminy Zielonki /Uchwała nr XXI/49/04 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2004 roku/.

 

 

ŚDS otwarty jest przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7:45 do 15:45.

 

 

Celem ŚDS jest:

 • zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umy­słowym poprzez umożliwianie im pozostawania w ich naturalnym środowisku;
 • podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby, minimalizowanie doznań chorobowych przez stosowanie zaleceń terapeutycznych, wizyty lekarskie, regularne zażywanie leków, terapię psychologiczną i zajęciową;
 • świadczenie opieki socjalnej w formie zabezpieczenia niezbędnego minimum bytowego poprzez możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, zapewnienie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych zadań życiowych jak: samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, racjonalny budżet, umiejętność załatwiania spraw urzędowych, odpowiedzialność;
 • mobilizowanie, utrzymywanie sprawności, aktywizowanie chorych bezczynnych – rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień, samorealizowanie;
 • tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 • przygotowywanie integracji osób chorych ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną;
 • zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umy­słowym;
 • podnoszenie umiejętności uczestników w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym;
 • redukcja liczby nawrotów choroby, zapobieganie powtórnej hospitalizacji;
 • stworzenie szansy dla uczestników do podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej poprzez uczestnictwo w terapii zajęciowej;
 • aktywizacja społeczna;
 • umożliwienie rozrywki i rekreacji.

 

Wszyscy uczestnicy wraz z personelem ŚDS tworzą społeczność terapeutyczną.

Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczestników, uwzględnia zróżnicowany poziom ich umiejętności, stan zdrowia oraz formę psychiczną. Wszystkie osoby motywowane są do aktywnego udziału w zajęciach.

 

Informacja o zawieszeniu działalności ŚDS w Woli Zachariaszowskiej

Na podstawie art. 11 h ust. 1, ust. 4  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ. U. z 2020r. Poz. 374 ze zm.) w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz postanowienia Wojewody Małopolskiego nr 214/2020 z dnia 14.10.2020r., w terminie od 16.10.2020r. do ODWOŁANIA zostaje zawieszona działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej.

W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z Kierownikiem ŚDS tel. 605226634 lub pod adresem mailowym sds_zachariasz@wp.pl.